Przeglądaj rozwiązania

Zeszyt ćwiczeń. Puls Ziemi Geografia


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
 Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego - literę F.

a) Liczba ludności Afryki od połowy XX w. do 2007 r. zwiększyła się o 700 mln.  P
b) Jedną z najważniejszych przyczyn niskiego poziomu rozwoju gospodarczego państw afrykańskich jest kolonializm. F
c) Afrykanie stanowią niemal 1/4 mieszkańców Ziemi. F
d) Zjawisko eksplozji demograficznej występuje obecnie we wszystkich krajach Afryki. P


Rozwiązane przez: Szymon L.